MUDr. Jana Garaiová, Všeobecný lekár pre dospelých Bratislava-Rača
Tel: +421 911 525 315, Email: a89891@napislekarovi.sk
OZNAM: Dňa 6.6.2024 neordinujeme.
Akútne stavy zastupuje MUDr. Martina Bačová - MaBaMed, s.r.o., Rezedova 5 (poliklinika Átrium) Bratislava, tel. číslo 0911/ 175 755, mail: ambulancia.mabamed@gmail.com.
Nutné vopred kontaktovať telefonicky alebo mailom.
Sestrička bude na ambulancii prítomná.
Služby


Popis činnosti ambulancie
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore Všeobecné lekárstvo
  • realizácia vstupných a preventívnych prehliadok, interných predoperačných vyšetrení
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre rôzne účely (rôzne činnosti – napr. vedenie motorového vozidla), posudzovanie spôsobilosti na výkon povolania (napr. vstupná prehliadka do zamestnania)
  • realizácia odberu biologického materiálu vrátane možnosti vyšetrenia CRP či vyšetrenia vyšetrenia stolice na prítomnosť krvi v stolici (FOB) priamo na ambulancii, EKG, 24-hod. tlakového Holtera, meranie členkovo-ramenného indexu (ABI) vrátane pulznej vlny na včasnú diagnostiku aterosklerózy (PWV)Cenník zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.Prebieha aktualizácia cenníka, prosíme o trpezlivosť